Integrale gezinscoaching en -behandeling (IGB)

De binnen PJG ontwikkelde werkwijze Integrale Gezinscoaching en -Behandeling biedt handvatten voor hulpverlening aan gezinnen die te kampen hebben met meervoudige en complexe problemen. 

PJG heeft kennis en expertise op het gebied van gezinnen waarbij sprake is opvoed- en opgroeiproblemen, gedragsstoornissen, een lichte verstandelijke beperking, psychische problematiek en/of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Er is vaak sprake van een combinatie van problemen die op elkaar inwerken zoals langdurig schoolverzuim, risicogedrag, psychiatrische aandoeningen, relationeel geweld of complexe echtscheiding. Vaak beschikken de ouders over gebrekkige opvoedingsvaardigheden en onvoldoende sensitiviteit naar hun kinderen. De kinderen lopen risico op een bedreigde of vertraagde ontwikkeling en het opgroeien in een onveilig opvoedklimaat.

PJG onderscheidt zich door het bieden van maatwerk, - arrangementen, hulp bieden op meerdere leefgebieden en vooral ‘out-of-the-box’ (mee-)denken.

Het hulpaanbod is heel divers: van opvoedondersteuning en psycho-educatie tot ondersteuning bij meervoudige en complexe problemen. De begeleiding vanuit PJG is zo intensief als nodig en zo kortdurend als kan.

Gezinscoaches werken systeemgericht en outreachend. Dit betekent dat gezinscoaches naar het gezin toe gaan, betrokkenheid tonen met de leefwereld van alle gezinsleden en zich flexibel opstellen. Belangrijke thema’s binnen onze hulpverlening zijn veiligheid (o.a. door afname Lirik/Arij) en het aanboren en versterken van krachten en mogelijkheden van het gezin. Er wordt gewerkt met een gezinsplan, de doelen en resultaten van gezinsleden en verwijzer zijn leidend in het plan.

Samenwerken in de keten

PJG heeft als visie dat hulpverlening effectiever verloopt wanneer professionals en ketenpartners met elkaar een team om en met het gezin vormen en dus ook als zodanig met elkaar samenwerkingsafspraken maken, bijvoorbeeld over taakverdeling en informatie-uitwisseling (het ‘gezinsteam’). In de uitvoering van het gezinsplan werkt PJG nauw samen met ketenpartners waarbij er duidelijk afspraken gemaakt zijn met betrekking tot regievoering. PJG beschouwt de rol van procesregie vanuit de opdrachtgever als cruciaal om de betrokkenheid van samenwerkingspartners zowel binnen als buiten de keten te kunnen blijven betrekken. De betrokken gezinscoaches maken met het gezin en de opdrachtgever afspraken over casusregie en tijdig op- en afschalen in benodigde uren.

Samenstelling teams
Erkende richtlijnen en effectieve interventies die o.a. worden ingezet
 • Intensief Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)
 • Signs of Safety
 • Vlaggen systeem
 • Video Home training
 • Oplossingsgericht werken
 • Boksend Opvoeden
Overige interventies
 • SoNeStra
 • Geef me de 5
 • Brain Blocks
 • ZRM
 • Take control 18
 • 4 G’s
 • Volle hoofdenboek
 • Systemische ouderbegeleiding met een taal erbij
 • Gedrags therapeutische technieken
 • ARIJ veiligheids- en risicotaxatie
 • 14 condities van Goed Genoeg Opvoederschap
 • Gardnerspel
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Praten met kinderen (KOPP, KIES)
Samenwerkingsprojecten
 • Gezinsgericht Werken 
 • Verbindend Opvoeden
 • Snelle start Steenwijk
 • Ontwikkeling en implementatie Regionaal Expertise Team Foodvalley

Contactgegevens

logo

 • Email: info@pjg.nu
 • Adres: Veenweg 38b1
  7336 AG Apeldoorn

 logo LinkedIn

Contactgegevens telefonie

 • Tijdens kantoortijden:
  055-3033000
 • Buiten kantoortijden:
  Bij levensbedreigende situaties, bel 112
  Voor niet-dringende politie aangelegenheden 0900-8844
  Voor suïcidale gedachten, bel 113
  Bij onveilige situaties in huiselijke kring, bel Veilig Thuis 0800-2000

Klachten

Vanuit PJG doen wij ons best om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, toch kunnen er situaties zijn waarover u een klacht heeft. U kunt een klacht indienen bij PJG. Wij hebben de intentie om bij een klacht of onvrede er samen met u uit te komen.

Certificeringen

ISO gecertificeerd
Jeugdzorg Nederland
© Copyright 2024. All Rights Reserved Ontwikkeld door Hans van der Leer

Search